Vision og Værdier

Vision

CUS skaber rammerne for en koordineret opgaveløsning for borgere med særlig behov. Et tilbud hvor helhedstænkning, trivsel, udvikling og øget livskvalitet er målet.

CUS tager udgangspunkt i den systemiske løsningsfokuserede tilgang, som er særligt kendetegnende ved dens positive og anerkendende tilgang, der kan åbne for helt nye perspektiver på udviklingsarbejde, forandringer og ledelse af medarbejdere.

CUS har fokus på helhedstænkning og koordineret opgaveløsning i hele Centret.

Socialfaglig enhed visiterer til CUS's tilbud efter gældende lovgivning og Hillerød kommunes kvalitetsstandarder. Det er CUS's opgave at borgerne støttes, vejledes, trænes og rehabiliteres, så borgerne efter egen vurdering oplever livskvalitet.

 

Værdier

CUS forholder sig aktivt til Hillerød Kommunes fire værdier: 

Tillid:

Det er en ledelsesmæssig forpligtelse at udvikle organisationen. Den enkeltes tillid til sig selv skal styrkes, dette giver mulighed for at vise andre tillid. Det forudsætter åbenhed, respekt og dialog. Vi vil fortsat have særlig fokus på at arbejde med værdien tillid, såvel opadtil som udadtil og indadtil.

CUS har nogle fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der tager ansvar, har visioner og ønsker udvikling. Erfaringer siger os, at når medarbejderne bliver mødt med tillid, vil de yde en stor indsats for at imødekomme de forventninger vi kan have til hinanden. Det betyder bl.a. at vi: 

 • Ser fejl som en vigtig del af en læreproces
 • Ser en positiv hensigt ved enhver adfærd
 • Kan melde ud når der er noget man ikke kan finde ud af, eller er usikker på
 • Det vi siger, er det vi gør
 • At tid, interesse og omsorg er til stede når vi er sammen
 • Ser hinanden som hele mennesker
 • Bruger hinandens ressourcer på tværs
 • Har en løsningsfokuseret tilgang til problemhåndtering
 • Italesætter de gode ting, som den enkelte gør
 • Vi ”kontrollerer” mindst muligt med respekt for, at kontrol også er et ledelsesredskab
 • Vi arbejder med social kapital som redskab for at styrke tilliden

Interesse:

At den enkelte går til opgaverne med det engagement, der ligger i professionel ekspertise. Vi fokuserer altid på effektivitet og kvalitet. Det betyder at vi: 

 • Spørger ind til projekter og arbejdsrelaterede opgaver
 • Udviser interesse for nye ideer, og skaber nye måder at lave vores arbejde på
 • Viser interesse/spørger ind til den enkelte, som det hele menneske han/hun er
 • Viser interesse via Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) og Team Udviklings Samtale (TUS)
 • Tilbyder/motiverer til faglig og personlig udvikling.
 • Går foran ved at være engagerede og skabe motivation hos medarbejderne.
 • Social kapital udvikles til en større forståelse i organisationen

Tid:

Tid er al tings forudsætning. Vi har flere gøremål end tiden tillader, og må derfor prioritere både vores egen tid og vise respekt for andres tid og prioriteringer. Hertil kommer behovet for at arbejde i en rytme og i et omfang, der ikke stresser os unødvendigt, eller ødelægger kvalitet og arbejdsglæde. Det betyder at vi: 

 • Bruger tiden i relevante fora. Alt skal ikke deles med alle. Vi vil booke møder med hinanden på tværs, hvis det ikke er relevant for alle.
 • Tid er at tale om de relevante ting, på rette tidspunkt.
 • Prioriterer tid til det vi vil – og respekterer det.
 • Giver tid til omsorg
 • Det frigiver tid, at afslutte og parkere temaer
 • Vi tager styring på den tid vi HAR og følger op på det
 • Det er et fælles ansvar at vi overholder tidsplaner
 • Prioriterer tid til at deltage i personalemøder og teammøder
 • Døren er åben, når der er tid til henvendelse

Omsorg:

Herved forstås især det hele menneskesyn der respekterer både hoved, hjerte og ben med tilhørende intellektuel forstand, kontakt til andre mennesker og evnen til at handle. Det betyder at vi: 

 • Registrerer og handler på det vi ser.
 • Handler ved at italesætte det vi ser og efterfølgende giver hinanden støtte
 • Anerkendelse af hinandens adfærd, og af det vi har gjort
 • Tilbyder at hjælpe hinanden
 • At vi spørger ind til og finder ”løsninger”, der hvor det er relevant
 • Tilkendegiver når vi har brug for ”noget” fra hinanden
 • Trivsel er et fælles ansvar, som vi jævnligt sætter på dagsorden
 • Tror på at Social kapital giver mere omsorg for hinanden

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS