Lovgrundlag

Servicelovens § 85:

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer."  

 

Indhold 

Socialpædagogisk støtte i eget hjem tilbydes på grundlag af Lov om Social Service § 85. 


Hillerød Kommune har det fulde myndighedsansvar på området. Myndighedsansvaret omfatter bevillingskompetence, visitation og tilsyn. Kommunen skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp under gældende regler.

 

Du kan læse Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for støtte efter § 85 under menupunktet Om CUS

Metoder

Generelt om de anvendte metoder:

Det socialpsykiatriske team arbejder ud fra en helhedsorienteret indfaldsvinkel ved at inddrage alle de faktorer, der har indflydelse på borgerens livssituation. Samarbejdet med borgeren og dennes direkte indflydelse på eget støttetilbud er væsentlig for at støtte recovery processen.


Tværfaglighed er vigtig for vores daglige arbejde. Ud fra stor viden om sygdomme, misbrug og generelt menneskets livsvilkår, arbejdes der med de kognitive funktioner, opfølgende træning og indarbejdelse af kompenserende strategier.

 

Tværfaglig handleplan

Som grundlag for formålet udformes der en tværfaglighandleplan. Handleplanen anvendes som overordnet mål for indsatsen og heri beskrives også delmålene. Der vil løbende blive evalueret på delmålene og evt. få dem gradueret i forhold til borgerens formåen. Indsatsen i den tværfaglige handleplan tager udgangspunkt i bevillingen fra myndigheden.

 

Dokumentation

Socialpsykiatrisk team dokumenterer dagligt indsatsen i Bosted/Incorp.

 

Netværk

Borgerne støttes i at bevare og evt. udvide deres netværk. Dette gøres bl.a. ved introduktion til Værestedet, som er med til at sikre helheden i tilbuddet og give mulighed for at skabe netværk, med udgangspunkt i aktivitet og samvær i forhold til ligestillede i Værestedet - se yderlig information under menupunktet Værestedet.

 

Personlig udvikling 

Der arbejdes med selvindsigt for at gøre borgeren bevidst om egne styrker og ressourcer. Desuden arbejdes der med indsigt i egen situation i forhold til den psykiatriske lidelse og dens begrænsninger.

Siden blev senest opdateret d. 11-01-19

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS