Målgruppe og formål

Målgruppe  

Målgruppen er borgere med medfødte specifikke og diffuse hjerneskader, syndromer, borgere med dobbeltdiagnoser, ADHD, autisme m.fl. eller socialt udsatte, som har behov for støtte, råd og vejledning for, at få hverdagen til at fungere og øge livskvaliteten.

Formål  

Målrettet tværfaglig støtte, vejledning og guidning til personer med psykiske funktionsnedsættelser eller socialt udsatte. Formålet med det socialpædagogiske arbejde er at yde en støttende, aktiverende og netværksskabende indsats, at fremme den enkeltes mulighed for selv at kunne klare sig i hverdagen og dermed fremme den enkeltes livskvalitet, samt at give støtte til at strukturere enkeltdele i dagligdagen, så der opnås en helhed.

 • Afklaring af borgerens ressourcer, samt ønske og behov for støtte efter §85.
 • At borgeren gennem tværfaglig støtte og vejledning bliver i stand til at tage ansvar og være bestemmende i og omkring sin hverdag og at borgerne kan leve et liv på egne præmisser.
 • Livskvaliteten sikres gennem et helhedsprincip, hvor der tages udgangspunkt i borgerens totale livssituation.
 • At tilstræbe at borgeren føler sig tryg og får hjælp på egne præmisser i og udenfor eget hjem, så vidt det er muligt.
 • At borgeren udvikler, samt fastholder ressourcer og evner til en selvstændig varetagelse af daglige aktiviteter.
 • At motiverer og guide borgeren til at videreudvikle daglige færdigheder.
 • At støtte borgeren i at få kontakt til de relevante instanser.
 • At støtte og vejlede borgeren i at have et godt fysisk såvel som psykisk velbefindende.
 • At forebygge social og psykisk isolation og støtte borgeren i at bevare, fastholde og skabe eget netværk.
 • At være et professionelt netværk.
 • At borgeren ikke udsættes for omsorgssvigt.

Center for Udvikling og Støtte (CUS)

Trollesbro

Slangerupgade 60

3400 Hillerød

Telefon 7232 6700

Skriv til CUS